Adatkezelési tájékoztató

1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő: Kenéz-Radics Gábriel Norbert egyéni vállalkozó

Adószám: 76767885-1-33

Székhely: 2144 Kerepes, Bodza utca 22.

E-mail: kenezgabriel@gmail.com

Telefon: +36203152191

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok Az adatvédelmi tisztviselő-bejelentő rendszeren keresztül végzett adatkezelésekre vonatkozó jogszabályok: 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)1 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény2 (a továbbiakban: Infotv.).

A weboldal használatával, ideértve annak megtekintését, a regisztrációt, a bejelentkezést és a szolgáltatás igénybevételét Ön, mint érintett elfogadja és tudomásul veszi, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékozatót.

 2. AZ ADAKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A regisztrációhoz (bejelentkezéshez és szolgáltatás igénybevételéhez) kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja a weboldal üzemeltetője és az ügyfél közötti online felhasználói fiók útján történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás egyszerűsítése. A felhasználónév és az e-mail cím a bejelentés céljából regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá a weboldal üzemeltetője és a felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében a felhasználó azonosítása során jelszó megadása kötelező.

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

 1. Kezelt adatok köre: családi- és utónév

Adatkezelés célja: az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

 1. Kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, lakcím

Adatkezelés célja: a kapcsolattartáshoz, számlázáshoz, a szolgáltatás teljesítéséhez, elektronikus egyeztetéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

3. ÉRINTETTI JOGOK

 1. Ön jogosult kérni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá rendelkezésre bocsátásukat géppel olvasható formátumban, amennyiben az nem ütközik e jogok gyakorlásának jogszabály szerint megállapított korlátaiba.

–  A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor felvilágosítást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akiknek az adatait átadták, vagy át fogják adni, a forrást, ahonnan az Ön adatait az Adatkezelő megkapta, az adatok megőrzési időtartamát, az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való adattovábbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat.

A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy a kezelt személyes adatainak másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (email, illetve pdf fájl formájában) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

 • A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat kérésére helyesbíti vagy kiegészíti (pl. adatváltozás esetén), ha ez az adatkezelés technikai sajátosságait figyelembe véve lehetséges. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés valamely jogi kötelezettségnek történő megfelelés céljából szükséges.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen címzetteket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

–   Adathordozhatósághoz való jog

GDPR 20. cikke szerint az érintett felhasználó jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni. Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

4. Adatkezelést végez továbbá a weboldal működése kapcsán annak szolgáltatója

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Adatfeldolgozó elnevezése: ININET Internet Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

Cégjegyzékszám: 01-09-970252

Adószám: 23537646-2-42

E-mail cím: info@ininet.hu

Telefonszám: +36-20-293-9058

Adatvédelmi szabályzata: https://ininet.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Érintett hálózati identitása: számítógépének IP-címe és az Érintett által használt szoftverkörnyezet, valamint látogatásának időpontja, és a megtekintett oldalak címe.

Az érintettek köre: A weboldalt felkereső természetes személyek.

Az adatkezelés célja: A weboldal működésének biztosítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver által rögzített adatok a weboldal működésének végéig kerülnek tárolásra, ezt követően kizárólag anonimizált formában látogatottsági statisztikaként kerülnek megőrzésre.Az adatfeldolgozás jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

5. Önt mindenkor megilleti a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

 • Panaszjog és jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai Adatkezelő általi kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő esetében az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Ön jogosult bírósághoz fordulni a NAIH Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a NAIH nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a NAIH határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

A tájékoztató elkészítése az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (“GDPR”);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (“Infotv.”);
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.